Chương Trình Dành Cho Các Nhà Đầu Tư Là Người Nhập Cư của Hoa Kỳ

Chương Trình Nhập Cư Dựa Trên Việc Làm, Ưu Tiên Thứ Năm, cũng được gọi là chương trình “EB-5”, là một trong những cách hiệu quả nhất để mọi người khắp nơi trên thế giới lấy thẻ xanh và sống tại Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Sau khi hoàn thành chương trình thành công, nhà đầu tư và thành viên gia đình mình (vợ/chồng và con dưới 21 tuổi) được cấp tư cách cư trú có điều kiện tại Hoa Kỳ, có thể được chuyển thành cư trú dài hạn sau hai năm và nhập tịch sau năm năm.

EB5 Charter Schools_iStock_000006579091

Cách hoạt động của chương trình

Từ khi ra đời vào năm 1990 theo Đạo Luật Nhập Cư Hoa Kỳ, chương trình EB-5 cung cấp một loại visa nhập cư đặc biệt cho các nhà đầu tư quốc tế có tài sản ròng cao. Để đủ điều kiện tham gia chương trình, đương đơn phải đầu tư $500.000 (cộng với các khoản lệ phí liên quan) vào một dự án kinh doanh tại một khu vực của Hoa Kỳ có tỉ lệ thất nghiệp cao.
Dự án đầu tư của đương đơn phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian trong thời gian hai năm.

Sau khi đơn ban đầu được phê duyệt, chủ yếu tập trung vào việc chứng minh nguồn hợp pháp của khoản đầu tư $500.000 và xác minh đề xuất đầu tư (Đơn I-526), đương đơn và gia đình trực hệ của mình sẽ đủ điều kiện có tư cách cư trú có điều kiện tại Hoa Kỳ, khi đó phải đủ điều kiện theo các yêu cầu cấp visa (nhấp vào đây để biết các điều kiện của Mẫu Đơn DS-260 / Đơn I-485).

Một khi đương đơn chứng minh rằng khoản đầu tư $500.000 đã được thực hiện trong dự án đã chọn, rằng doanh nghiệp mới đã hoạt động và 10 việc làm toàn thời gian đã được tạo ra trong khoảng thời gian hai năm (hoặc sẽ được tạo ra trong một khoảng thời gian hợp lý), điều kiện kèm theo visa sẽ được loại bỏ và đương đơn cùng gia đình sẽ nhận được tư cách cư trú không điều kiện tại Hoa Kỳ (nhấp vào đây để biết các điều kiện của Đơn I-829)

Nhấp vào để xem tất cả các Dự Án Trường Công Đặc Cách EB-5