Trường Công Đặc Cách là gì?

Các Trường Công Đặc Cách (Charter School) là các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học được xây dựng và quản lý bởi khối tư nhân, nhưng được tài trợ và giám sát bởi chính phủ. Trường công đặc cách đầu tiên được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1991. Ý tưởng là thúc đẩy hiệu quả hoạt động của khối tư nhân, cân bằng bởi sự giám sát và tài trợ của chính phủ, để tạo ra một mô hình giáo dục hoạt động hiệu quả cho các cộng đồng cần các ngôi trường mới. 

 

Tất cả các trường công đặc cách đều miễn học phí và dành cho bất kỳ học sinh nào sống trong quận. Mặc dù được quản lý bởi tư nhân, các trường công đặc cách nhận tài trợ công bằng tiền thuế của địa phương, tiểu bang và liên bang dựa trên ghi danh, giống như các trường công lập. Các trường đó cũng có trách nhiệm tuân thủ các tiêu chuẩn học thuật của tiểu bang và liên bang. Nhờ vào sự thành công của các chương trình trường công đặc cách khác nhau, nhu cầu về trường công đặc cách ở học sinh Mỹ và gia đình các em đang phát triển nhanh chóng ở nhiều khu vực của Hoa Kỳ.

Giai Đoạn 1 - Hết Chỗ

Cooper City, Florida

Giai Đoạn 2 - Hết Chỗ

Homestead, Florida

Giai Đoạn 3 - Hết Chỗ

Wellington, Florida

Giai Đoạn 4 - Hết Chỗ

Orlando, Florida

Giai Đoạn 5 - Hết Chỗ

Orlando (Olympic), Florida

Giai Đoạn 6 - Hết Chỗ

Sarasota, Florida

Giai Đoạn 7 - Hết Chỗ

Kissimmee, Florida

Giai Đoạn 8 - Hết Chỗ

Lake Worth, Florida

Giai Đoạn 9 - Hết Chỗ

Hollywood, Florida

Giai Đoạn 10 - Hết Chỗ

Hollywood (McKinley), Florida

Giai Đoạn 11 - Hết Chỗ

Boynton Beach, Florida

Giai Đoạn 12 - Hết Chỗ

Sunrise, Florida

Giai Đoạn 12B - Hết Chỗ

Jacksonville, Florida

Giai Đoạn 12C - Hết Chỗ

Pembroke Pines, Florida

Giai Đoạn 15 - Hết Chỗ

Soho, Florida

Giai Đoạn 16 - Hết Chỗ

McIntosh, Florida

Giai Đoạn 17 - Hết Chỗ

Pinellas St. Mark, Florida

Giai Đoạn 18 - Hết Chỗ

Pinecrest, Florida

Giai Đoạn 19 - Hết Chỗ

Pinecrest, Florida

Giai Đoạn 20 - Hết Chỗ

Ocoee, Florida

Giai Đoạn 21 - Hết Chỗ

SW Miami, Florida

Giai Đoạn 22 - Hết Chỗ

McKinley Extension, Florida

Giai Đoạn 23 - Hết Chỗ

Orange County, Florida

Giai Đoạn 24 - Hết Chỗ

Happy Hollow, Florida

Giai Đoạn 25 - Hết Chỗ

Bloomingdale, Florida

Giai Đoạn 26 - Hết Chỗ

Galileo, Florida

Giai Đoạn 27 - Hết Chỗ

La Costa, Florida

Giai Đoạn 28 - Hết Chỗ

Atlantic, Florida

Giai Đoạn 29 - Hết Chỗ

St. Lucie, Florida

Giai Đoạn 30 - Hết Chỗ

River City, Florida

Giai Đoạn 31 - Hết Chỗ

Somerset Palm Beach, Florida

Giai Đoạn 32 - Hết Chỗ

Citrus Park, Florida

Giai Đoạn 34 - Hết Chỗ

Winter Garden Montessori, Florida

Giai Đoạn 35 - Hết Chỗ

Mater Palms Academy, Florida

Giai Đoạn 36 - Hết Chỗ

Pinecrest Lakes Academy, Florida

Giai Đoạn 37 - Hết Chỗ

Academir Preparatory Academy, Florida

Giai Đoạn 38 - Hết Chỗ

Somerset Academy Expansion, Florida

Giai Đoạn 40 - Hết Chỗ

Galileo School Expansion, Florida

Giai Đoạn 41 - Quảng Bá

Avalon Park, Florida

Giai Đoạn 42 - Hết Chỗ

Four Corners, Florida

Giai Đoạn 43 - Hết Chỗ

Wesley Chapel, Florida

Giai Đoạn 44 - Hết Chỗ

Silver Palms, Florida

Giai Đoạn 45 - Quảng Bá

True North Classical College, Florida

Liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu đầy đủ  

Tên của Quý Vị (bắt buộc)

Tên Công Ty (bắt buộc)

Email của Quý Vị (bắt buộc)

Vui Lòng Chọn
Khách HàngTư Vấn Viên