Khái Quát Dự Án

Dự án Trưòng Bán Công của Mỹ là một dự án hàng đầu, mang đến cơ hội tuyệt
vời cho các nhà đầu tư nước ngoài – những ngưòi đang muốn tìm kiếm con
đường nhập cư trực tiếp tại Mỹ thông qua chương trình EB-5. Chỉ với khoản đầu
tư 500,000$, đây là dự án đầu tư dưới hình thức cho vay có thế chấp đối với Avalon
Park School Initiative II JV, LLC. Một khi được xây dựng, dự án sẽ được quản lý và
điều hành bởi Pinecrest Academy, Inc., là một mạng lưới trường bán công có hiệu
quả cao, điều hành 9 trường trên khắp 10 chi nhánh tại Florida và Nevada.

Tài trợ

Dưới hình thức tài trợ trên mỗi học sinh, đơn vị điều hành sẽ nhận một nguồn thu
nhập ổn định từ chính quyền địa phương và tiểu bang để trang trải các chi phí vận
hành của trường. Giống như với tất cả các trường công lập trong khắp tiểu bang,
chính phủ sẽ vẫn phụ trách giám sát hiệu quả tài chính và học tập của trường.

Mô Tả và Địa Điểm của Trường

Trường bán công mới có tên là Pinecrest Academy Avalon Park tại địa chỉ 13993
Mailer Boulevard, Orlando, Florida. Một khi hoàn thành, trường sẽ phục vụ học sinh
mẫu giáo - lớp 5 và sẽ đáp ứng 540 học sinh. Dự Án sẽ được bàn giao vào tháng 8, 2018.

 

* Cộng với các khoản phí quản lý và pháp lý

 

Liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu đầy đủ  


Tên của Quý Vị (bắt buộc)

Tên Công Ty (bắt buộc)

Email của Quý Vị (bắt buộc)

Vui Lòng Chọn
Khách HàngTư Vấn Viên