Khái Quát Dự Án

Các nhà đầu tư nước ngoài nào đang tìm một cách trực tiếp để nhận được Thẻ Xanh của Hoa Kỳ thông qua chương trình dành cho các nhà đầu tư là người nhập cư EB-5 có một cơ hội có một không hai là chỉ cần đầu tư USD $500.000* vào một dự án Trường Công Đặc Cách Mỹ hạng nhất. Số tiền đầu tư này sẽ có hình thức là một khoản vay cho một nhà phát triển có kinh nghiệm, ESJ Capital Partners (“ESJ”). Có uy tín trong khu vực, ESJ nổi tiếng về sự thành công trong việc xây dựng các trường công đặc cách hiện cung cấp sự giáo dục chất lượng cao cho hơn 15.000 học sinh.

Một khi xây xong, Charter School USA ("CSUSA") đồng ý cho thuê cơ sở hoàn thiện và điều hành trường trong tiểu bang Florida.

Tài trợ

Dưới hình thức tại trợ trên mỗi học sinh, CSUSA sẽ nhận một nguồn thu nhập ổn định từ chính quyền địa phương và tiểu bang Florida để trang trải các chi phí vận hành của trường. Giống như với tất cả các trường trong khắp tiểu bang, chính phủ tiểu bang và địa phương sẽ vẫn phụ trách giám sát hiệu quả tài chính và học tập của trường.

Mô tả trường và địa điểm

Trường này sẽ nằm ở duyên hải đông nam Florida tại Lake Worth, Quận Palm Beach. Theo điều tra dân số mới nhất, quận này có số dân trên 1,3 triệu người. Theo số liệu Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ, quận có thu nhập gia đình bình quân hàng năm là US $58.000.
Trường này sẽ chiếm diện tích 65.000 bộ vuông và sẽ có sức chứa 1.145 học sinh (Mẫu Giáo - Lớp 8).

* Cộng với các khoản phí quản lý và pháp lý

 

Tiến Độ Thi Công

Ngày Thi Công: 2013-11

Ngày Thi Công: 2014-04

Ngày Thi Công: 2014-04

Ngày Thi Công: 2014-08

Ngày Thi Công: 2014-08

Ngày Thi Công: 2014-08

Liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu đầy đủ  

Tên của Quý Vị (bắt buộc)

Tên Công Ty (bắt buộc)

Email của Quý Vị (bắt buộc)

Vui Lòng Chọn
Khách HàngTư Vấn Viên