Các Đặc Điểm Chính của Chương Trình Cư Trú Vàng Bất Động Sản

  • Mua bất động sản tương đương hoặc cao hơn 500.000 Euro trong tối thiểu năm năm sẽ được xem là
    'Hoạt động đầu tư'
  • Một cư dân có giấy phép cư trú hợp lệ sẽ có quyền được đoàn tụ gia đình, có nghĩa là cho phép cư trú
    đối với gia đình mình
  • Chỉ cần có mặt trên thực tế 7 ngày tại Bồ Đào Nha mỗi năm
  • Chủ giấy phép Cư Trú và gia đình đối với hoạt động đầu tư có thể làm đơn xin cư trú dài hạn sau 5 năm
    hoặc xin nhập tịch sau 6 năm

Nhấp vào đây để xem Bản PDF

 

Portugal01